Bankovní účet pro platby za školení řidičů - ZDE.

Profesní školení řidičů  - rozlišujeme 2 základní druhy: roční školení tzv. pravidelné a vstupní (se zkouškou na úřadě, toto podstoupíte jednorázově v případě, pokud ještě profesní způsobilost nemáte udělenu). 

Od 01.08.2011 je umožněno řidičům, kteří vlastní řidičský průkaz na skupinu C, CE před zářím 2009 a na skupinu D, DE před zářím 2008, získat na základě absolvování 35 hodin pravidelného školení profesní způsobilost bez zkoušky na úřadě (např. nechali jste starý průkaz propadnout nebo jste získali nově uplatnění v profesi řidiče).

Akreditace k provozování výuky a výcviku formou vstupního a pravidelného školení nám byla udělena v Jihlavě Krajským úřadem Kraje Vysočina. Školení řidičů a zvyšování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení. Obsahem školení je získání a prohloubení znalostí z oblastí:

  • teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy 
  • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě 
  • bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla 
  • poskytování služeb a logistiky 
  • hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu 
  • sociálně-právního prostředí v silniční dopravě 
  • zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích 
  • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích   


Termíny pravidelného ročního školení a jejich realizace - prosíme zkontaktujte nás!
 
Školení řidičů „referentů“ (služební vozidla ve firmách do 3,5 t)
Zaměstnavatel je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, povinen zajistit v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mimo jiné řádné školení ohledně znalosti právních předpisů na úseku dopravy, a to ve vztahu k zaměstnancům, kteří (byť nepravidelně) používají služební vozidla.

Neriskujte bezpečnost a zdraví Vašich zaměstnanců!

Neriskujte vysoké pokuty za porušení uvedených povinností!

Naše společnost Vám nabízí zajištění a provedení povinného školení řidičů dle příslušných právních předpisů v našich školicích střediscích či na jiném vhodném místě dle Vaší potřeby pod vedením našich zkušených lektorů.

V rámci školení budou Vaši pracovníci nejen řádně proškoleni z příslušných předpisů a zásad na úseku dopravy, ale na závěr školení obdrží každý účastník Potvrzení o proškolení a Vám vyhotovíme příslušný dokument ohledně proškolených účastníků, který bude plně potvrzovat řádné splnění předepsaných povinností ve vztahu k Vašim zaměstnancům.